Speelwijs & Maupetuus is onderdeel van KindeRdamSpeelwijs & Maupetuus ontwikkelt projecten en adviseert bij het realiseren van projecten voor en door kinderen.

Wij combineren een sterk organisatorisch vermogen met een scherpe blik op pedagogische kwaliteiten. Dit vormt een goede basis om projecten te realiseren, waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn, ieder met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen.

Bij Speelwijs & Maupetuus ligt de nadruk op:

De kwaliteiten van de begeleiders
Wij ondersteunen hen met een helder pedagogisch beleid, goed omschreven procedures, opleidingen en persoonlijke coaching. Bijna elke maand wordt er een workshop georganiseerd waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen. Dat kan zijn de persoonlijke ontwikkeling, feedback geven en ontvangen, maar ook omgaan met moeilijk gedrag van kinderen,  veiligheid, hygiëne, pedagogisch beleid en meer.

Inrichting van de ruimte
De inrichting en de indeling van een ruimte spelen een onmisbare rol bij het creëren van een goede sfeer. Centraal daarin staat de beleving van het kind.
 De ruimte moet veilig zijn en zodanig ingedeeld dat deze de kinderen stimuleert en uitdaagt. Veiligheid en huiselijkheid zijn daarin twee sleutelwoorden.

Flexibel aanbod
Afhankelijk van het project passen wij de projectuitvoering en het pedagogisch beleid aan.
 Per organisatie, project of gezin kijken we naar de levensovertuiging of filosofie.

Inzicht en expertise
Speelwijs & Maupetuus kan adviseren en als intermediair optreden op vrijwel ieder vlak met betrekking tot kinderen.
 Wij creëren in onze projecten ruimte voor ieder individu in de groep om deze in staat te stellen zich te ontplooien tot een onafhankelijk persoon. En bovenal, tot een persoon die goed zichzelf kan blijven.

Meldcode
Door de wet is het vanaf het voorjaar 2012 verplicht gesteld voor instellingen die kinderen als doelgroep hebben om te werken met een meldcode kindermishandeling. Speelwijs en Maupetuus hanteert de Meldcode Kindermishandeling, welke uitvoerig is beschreven in een protocol.

In de meldcode wordt gewerkt met een stappenplan. Een aantal mensen binnen onze organisatie zal dit stappenplan in geval van signalering begeleiden en coördineren. Dit zal vrijwel altijd in overleg met ouders gebeuren. Door het consequent toepassen van de meldcode binnen onze organisatie hopen we de vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren met als uiteindelijk doel dat minder kinderen geconfronteerd zullen worden met geweld en mishandeling

Klachten
Wij zijn per 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
Voor informatie, advies en bemiddeling kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang.